Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Moduł Nieobecności
Role użytkowników w module Nieobecności
Role użytkowników w module Nieobecności

W tym artykule dowiesz się jakie uprawnienia ma administrator, menadżer i regularny użytkownik w module Nieobecności.

Agata Skowrońska avatar
Napisane przez Agata Skowrońska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

UŻYTKOWNIK PODSTAWOWY

W zakładce “Wnioskuj” może:

 • aplikować o wszystkie typy absencji, do których jest upoważniony w systemie,

 • dodawać komenarze do swoich istniejących wniosków o każdym statusie,

 • odwołać swój istniejący wniosek,

 • sprawdzić historię wniosku, komentarze oraz sekcję użytkowników nieobecnych w tym samym czasie (zgodnie z poziomem uprawnień),

 • pobrać PDF z potwierdzeniem wniosku,

W zakładce “Kalendarz” może:

 • przejrzeć i filtrować istniejące wnioski wraz z informacją o ich statusie (do akceptacji, lub zaakceptowane), zgodnie z poziomem dostępu (mogą to być wnioki wszystkich osób z organizacji, bądź wyłącznie osób z zespołów, do których użytkownik należy),

 • mieć wgląd w urodziny, święta państwowe,

 • filtrować/wyszukiwać informacje po pracowniku, zespole, stanowisku, typie nieobecności, kategorii.

W zakładce “Dostępność” może:

 • sprawdzić listę wszystkich typów absencji, do których użytkownik jest uprawniony wraz z ich dostępną pulą (liczoną w dniach lub godzinach), lub informacją o nielimitowanym lub nieokreślonym wymiarze,

 • zweryfikować ilość dni/godzin podlegających aktualnie akceptacji, ilość naliczonych do dziś, przeniesionych z poprzedniego cyklu, edytowanych ręcznie, zgłoszonych i przeniesionych na kolejny rok

Ponadto regularny użytkownik, może zarządzać podstawowymi ustawieniami własnego profilu dotyczącymi m.in języka aplikacji, formatu daty, strefy czasowej oraz podstawowych ustawień kalendarza.

Ma również możliwość dostosowania indywidualnych powiadomień dotyczących wniosków do akceptacji, statusu lub bycia wyznaczonym na zastępcę.

MANAGER

Każda spośród poniższych trzech ról managerskich, ma wszystkie uprawnienia regularnego pracownika oraz dedykowane szczególne uprawnienia w zależności od specyficznej roli:

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻONY

 • może akceptować wnioski swoich bezpośrednich podwładnych (AKCEPTACJA)

 • sprawdzać uprawnienia urlopowe swoich bezpośrednich podwładnych (DOSTĘPNOŚĆ)

 • tworzyć wnioski urlopowe w imieniu swoich bezpośrednich podwładnych (WNIOSKUJ)

 • sprawdzać raporty swoich bezpośrednich podwładnych (RAPORTY)

MENADŻER ZESPOŁU

 • może akceptować wnioski pracowników z podlegającego mu zespołu (AKCEPTACJA)

 • sprawdzać uprawnienia urlopowe pracowników z podlegającego mu zespołu (DOSTĘPNOŚĆ)

 • tworzyć wnioski urlopowe w imieniu pracowników z podlegającego mu zespołu (WNIOSKUJ)

 • sprawdzać raporty pracowników z podlegającego mu zespołu (RAPORTY)

MENADŻER CAŁEJ ORGANIZACJI

 • sprawdzać uprawnienia urlopowe wszystkich pracowników z całej organizacji (DOSTĘPNOŚĆ)

 • tworzyć wnioski urlopowe w imieniu wszystkich pracowników z całej organizacji (WNIOSKUJ)

 • sprawdzać raporty wszystkich pracowników z całej organizacji (RAPORTY)

ADMINISTRATOR

Użytkownik z rolą administratora, ma dostęp do wszystkich funkcji regularnego użytkownika oraz wszystkich uprawnień menadżerskich. Oznacza to, że ma wgląd do wszystkich danych dotyczących użytkowników oraz ma wgląd do każdego raportu z opcją eksportu.

Jest jedynym użytkownikiem mającym dostęp do panelu konfiguracyjnego Calamari. Oznacza to, że jako jedyny może:

 • tworzyć profile, zmieniać dane użytkowników,

 • zarządzać typami absencji, ich regułami naliczeń,

 • tworzyć zespoły, stanowiska, typy kontraktów, plany pracy oraz przypisywać je do odpowiednich użytkowników lub zespołów,

 • zarządzać powiadomieniami grupowymi,

 • definiować procesy akceptacji,

 • konfigurować i edytować święta publiczne i dni wolne od pracy,

 • zarządzać poziomem uprawnień managerów i zwykłych użytkowników,

 • nadawać innym użytkownikom role menadżerskie lub uprawnienia administratorskie,

 • edytować ręcznie naliczenia kazdego typu absencji,

 • dokonywać importów danych do systemu,

 • uruchamiać i konfigurować integracje Calamari z innymi systemami,

 • zarządzać aktywacją/wyłączaniem subskrypcji, okresami rozliczeniowymi, aktualizować dane dotyczące płatności,

 • tylko administrator może uzyskać od Calamari informacje i wsparcie konfiguracyjne dotyczące konta (regularny użytkownik/manager uzyska wsparcie wyłącznie w zakresie pełnionej roli na koncie Klienta).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?